LEED DEPRISA, PAPIS, QUE ESTO HAY QUE ENTREGARLO ANTES DEL 20 DEL CORRIENTE...
Les persones sotasignades, ................. com a Director/a de l'Escola ................., i (nom i cognoms) ................. (pare,mare, tutor, tutora) de l’alumne/a ................., reunits a la localitat de ................., amb data ................. conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:


COMPROMISOS

Per part del centre


1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’alumnat.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar i per fer complir els seus deures.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l'alumnat, sempre que estiguin dins del marc dels principis i valors educatius establerts en les lleis i en el Pla Educatiu del Centre.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.

5. Informar la família i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar més detalladament a la família els resultats de les avaluacions.

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família, dins de les possibilitats del centre i dels serveis educatius de la zona.

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat: una reunió col.lectiva a inici de curs, una entrevista personal i sempre que es cregui convenient.

8. Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.

9. Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes.


Per part de la família

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, més específicament la de l'equip directiu, i de la resta del personal del centre.

2. Compartir amb el centre l'educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3. Interessar-se per l'evolució personal i els aprenentatges dels fills/es.

4. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

5. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i perquè faci les tasques encomanades pel professorat.

6. Garantir els hàbits d'higiene, ordre i puntualitat i l'assistència diària al centre.

7. Educar el fill o la filla en l'esforç i la responsabilitat, proporcionar les millors condicions possibles per fer les tasques escolars a casa i supervisar la preparació dels materials necessaris per a l'activitat escolar.

8. Acceptar i participar en la manera com el centre ha organitzat l'adquisició i distribució del materialescolar de l'alumnat.

9. Adoptar una actitud responsable i col.laboradora amb l'escola vers les actuacions que es duguin a terme en el cas que el nostre fill o filla mostri una actitud i/o faci actes contraris a les normes de convivència del centre.

10. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla, segons els canals establerts.

11. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.

12. Atendre, en un termini raonable, les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli el centre.

13. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

14. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.


I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.


El centre
La família
(pare, mare, tutor o tutora legal)
Signatura

................., ................. de ................. de 201.....
.